De personen verklaren hierbij de volgende behandeling(en) te zijn overeengekomen: ,Behandeling(en) met Complementaire Therapie gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes volgens BATC (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

De bepalingen worden onderaan dit formulier vermeld.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Ondergetekenden geven hierbij toestemming om deze situatie anoniem te gebruiken voor intervisie, training of opleidingsdoeleinden.

Aldus naar waarheid ingevuld te  ……….  en datum *

Complementair BATC therapeut

M.E. de Rijk – van Ingen

handtekening: client. of bij minderjarigen (tot 16 jaar): ouder/voogd 1 en 2 *

(de behandelovereenkomst krijgt u per mail toegestuurd)

 

Bepalingen:

– De BATC Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

– De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Therapeut te verstrekken.

– De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

– De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

– De BATC Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

– De BATC Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de Personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

– De BATC Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

– De BATC Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

– De BATC Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

– Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

– Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig  beëindigen.

– Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

– De BATC Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

– De BATC Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

– Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per betaalverzoek, qr code of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.

– De client gaat akkoord met de tariefstelling van € 30,- voor het eerste consult met intake/anamnese en met het bedrag van                  € 30,- / € 55.- per consult hierop volgend.

– De BATC Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

– Voor een eventuele klacht over de behandeling kan de client zich wenden tot de therapeut. Wanneer men onderling niet tot overeenstemming komt kan de client contact opnemen met beroepsorganisatie BATC. Deze onderzoekt de klacht en kijkt of de zaken tussen therapeut en client via bemiddeling naar tevredenheid op te lossen zijn. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dan kan er een vervolg worden geïnitieerd via de Klacht- en Tuchtrechtcommissie van beroepsorganisatie BATC.

 

 

Algemene voorwaarden:

Waarom beveelt BATC haar therapeuten aan om algemene voorwaarden toe te voegen bij de behandelovereenkomst?

U kent ze wel, de kleine lettertjes die u tegenkomt onderaan een contract of een gesloten overeenkomst, beter bekend als de algemene voorwaarden. Iedere onderneming of praktijk wordt geadviseerd deze te hanteren bij het uitvoeren van een zakelijke dienstverlening. Zeker wanneer de betreffende ondernemer regelmatig met verscheidene opdrachtgevers, klanten en leveranciers op dezelfde manier zaken doet, is het devies om algemene voorwaarden te hanteren. Zorgverleners in de complementaire zorg zijn hierin geen uitzondering maar juist een voorbeeld. Maar waarom hechten we zoveel waarde aan die algemene voorwaarden? Hieronder noemen we een aantal redenen waarom u te allen tijde algemene voorwaarden voor uw praktijk voorwaarden moet (laten) opstellen.

Bij het gebruik van algemene voorwaarden moet u niet te lang stilstaan, het zijn afspraken die u standaard wilt opnemen bij het aangaan van een overeenkomst. Het voorkomt dat u bij iedere nieuwe overeenkomst opnieuw in gesprek moet gaan over zaken als betalingsvoorwaarden, de termijn voor het annuleren van afspraken, de klachtenprocedure, de behandelovereenkomst etc. Wanneer de algemene voorwaarden op orde zijn en standaard worden gehanteerd bespaart dit kostbare tijd voor u als ondernemer. U kunt ze immers gelijk meesturen bij de (standaard)afspraken. Hierbij geldt natuurlijk wel dat degene met wie u een overeenkomst sluit, uw algemene voorwaarden accepteert. Het verkrijgen van dit akkoord op uw algemene voorwaarden door uw cliënten/patiënten kunt u opnemen in de behandelovereenkomst die voorafgaand aan de eerste behandeling getekend wordt. Zo slaat u gelijk meerdere vliegen in één klap.

Helaas is de realiteit dat bijna niemand de algemene voorwaarden leest, terwijl deze toch een belangrijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Want in de algemene voorwaarden staan namelijk de rechten en verplichtingen van de bij de bijeenkomst betrokken partijen uitgewerkt. Wanneer tijdens de overeenkomst een van de partijen zich niet aan de verplichtingen uit het contract houdt komt al gauw het belang van de algemene voorwaarden naar boven. Wanneer u als ondernemer standaard uw algemene voorwaarden hanteert en ook duidelijk kenbaar maakt deze te hanteren beschermt u automatisch uw onderneming/praktijk tegen de mogelijke risico’s die het ondernemen met zich meebrengt. Het verkleint als het ware het risico van juridische conflicten. De uitspraak ‘better safe than sorry’ bestaat niet voor niets! U doet er verstandig aan om bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor een deel te beperken of uit te sluiten in uw algemene voorwaarden.